Jan Hansen

Styre-arbeid

Styrets rolle er ofte nedprioritert, spesielt i mindre selskaper. Styreplassene er fordelt til familie og venner, uten kanskje å tenke så mye på hvilken kompetanse selskapet trenger. Behovet for kompetanse varierer også ut fra hvilken fase selskapet er i. Det kan være en unik mulighet for et selskap å knytte til seg god kompetanse gjennom styremedlemmer, når det kanskje ikke har mulighet til å ansette en person på heltid.

Jeg har mer enn 10 års erfaring som styremedlem og styreformann i ulike selskaper, og har erfaring med å strukturere styrearbeidet slik at velfunderte vedtak blir gjort om til handling.


Management for hire

Noen gang skjer det uventede, også ledere kan bli syke, det kommer en oppsigelse eller melding fra konsernledelsen om organisatoriske endringer. Det kan være av avgjørende betydning å få inn en person kan tre inn i en lederrolle på kort varsel – for å sikre kontinuitet.

Jeg har ca. 13 års erfaring som leder av ulike produksjonsselskaper, og har vært direkte involvert i det operative, finansielle og kommersielle.


Forretningsutvikling – kommersielt

Det kommersielle er som regel bærebjelken i selskapet, og det er av avgjørende betydning å nyttiggjøre seg av alle mulighetene som åpner seg i markedet. En god innsikt i markedet og forståelse for hvilke mekanismer som opererer, er grunnleggende kunnskap for å utarbeide en velfungerende markedsplan. Men planer har lett for bare å bli ord – uten av planene brytes ned til mål og aktiviteter som den enkelte medarbeider kan forholde seg til. Da blir det heller lettere å fortsette i samme sporet. Arbeidsdagen er som regel full av gjøremål – det må en bevisst prioritering til for å endre kursen mot økt langsiktig lønnsomhet.

Jeg har mange års erfaring fra ulike bransjer, men har erfart at selgere utvikler seg best under kyndig oppfølging. Hvis alle drar i samme tauet i samme retning, kan man skape et vinnerlag som gir selskapet et verdifullt konkurransefortrinn.


Forretningsutvikling – strategisk

Strategi er ofte ikke annet enn ”sundt bondevett” satt i system. For å bestemme seg for hvor en vil, må en hvite hvor en står og hvilke omgivelser en har rundt seg. En må tørre å mene noe om hvordan en tror markedet vil utvikle seg. En må være ydmyk nok til å sammenligne seg med sine konkurrenter og en må være åpen nok med sin organisasjon til å peke på hvor en ønsker å komme og på hvilken måte en ønsker å komme dit. Mennesker trives med forutsigbarhet, og medarbeidere som trives yter mer enn andre. En viktig faktor får å nå en strategisk målsetning, er å få alle i organisasjonen til å tro på den.

Jeg har erfaring med strategiarbeid på nasjonalt og nordisk nivå, i et stort internasjonalt konsern.


Forretningsutvikling – Operasjonelt

Det operasjonelle i selskapet er ofte der verdiene skapes – produkter eller tjenester som kundene er villig til å betale for. Mange mennesker jobber sammen og bruker mange ganger tekniske verktøy eller utstyr som en del av fremstillingen. God kommunikasjon mellom medarbeiderne, også på tvers av avdelinger, logisk flyt i arbeidsprosessene og effektiv intern logistikk, dannet et grunnlag for lønnsom produksjon.

Jeg har erfaring med alt fra ganske manuelle til mer automatiserte tekniske produksjonslinjer.


Forretningsutvikling – Lønnsomhet

Alle ønsker å ha noe igjen for investeringen, og over tid kan ingen drive uten å tjene penger. Enkelt sagt handler det om å maksimere inntektene og minimere kostnadene. Økt volum gir ikke nødvendigvis økt lønnsomhet, men dersom man kan øke fortjenesten pr enhet, kan bilde se mer positivt ut- men det er en kunst.

Over tid, har driften i selskapet lett for å pådra seg noen kostnader som ikke lenger er nødvendige. Et våkent og kritisk øye kan luke bort dette. Over tid blir det mye penger av slikt.
Noen kostnadsreduksjoner kan være upopulært blant de ansatte, men de er nødvendige for å trygge arbeidsplassene for flest mulig på lang sikt. En god tilnærming og inkluderende prosesser, gjør at slike tiltak glir lettere.

Jeg har lang erfaring med bygging av systemer som ivaretar en distribuert kostnadskontroll, som gjennom løpende oppfølging bidrar til økt lønnsomhet.


Prosjektledelse

Som ansvarlig leder for selskapet, jobber man ofte prosjektorientert – fokuserer på det som er viktigst for selskapet nå. Ved siden av den daglig driften, er det behov for å optimalisere noe, det kan som regel løses ved å sette inn noen ressurser i et definert prosjekt. For å sikre en objektiv prosess og god framdrift, kan det være riktig å ta inn noe prosjektressurser utenfra.

Jeg bruker prosjektmodeller som gir alle involverte i prosjektet god oversikt over fasene og hvilken ansvar den enkelte har. Jeg er tydelig på definering av arbeidsoppgaver og frister, slik at framdriften ikke stopper opp som følge av uklar bevissthet om prioritering.